Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

ZAZA HALK PARTİSİ PROGRAMI

Zaza halk partisi adı altında bir partinin kurulacağını daha önce duymuş, konuyla ilgili sayfamızda yorumlar yapmıştık. Bu gün biri  sitemize kurulmak istenen bu partinin programını yollandı. Bizde programı okuduk virgülüne bile dokunmadan ve bir yorum yapmadan yayınlıyoruz.

MADDE 1 – Parti: Siyasi anlayışını 1948’de yayınlanan ( B-M) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi niteliğindeki 30 maddelik bildirgeden alır. Bütün insanlığı yaradılıştan eşit olarak görür, dini, dili, ırkı ve rengi ne olursa olsun bütün dünya halkları ve insanlar arasında ayrım yapmaz. Dünyada ve Anadolu’da konuşulan bütün ana dilleri ve bütün kültürleri kutsal bilerek sahip çıkar, herkese fırsat eşitliği sağlayarak halkların kardeşligini,eşitligini sağlamak devlet görevi olarak bilir.

MADDE 2-Parti:Türkiye Cumhuriyeti’nin süre gelen vatandaşlarını ana dillerine, ırklarına, inançlarına, kültürlerine göre kodlamayı siyasi fişlemeyi insanlık suçu sayar ve bunları kaldırarak halklar arasında barışçıl ve eşitlikçi yaşamın oluşmasını taahhüt eder.

MADDE 3- Parti: Anadolu halklarını bir kültür mozaiği olarak görür ve hepsinin kendi kültürlerini, ana dillerini geliştirip dünya ana dillerine, kültürlerine katkı sağlamaları için devletin resmi dili olan Türkçe’ye ek olarak her milliyet kendi ana dilinde bütün okullarda eğitimi ve kendi ana dilinde basın yayın (tv, radyo,gazate,dergi) haklarını Anayasal çerçevede savunur.

MADDE 4-Parti: Anadolu’daki farklı dilleri konuşan halkların kendilerinin seçtikleri üyelerden oluşmuş parti meclisimizde ve TBMM’nde hakikatler komisyonu oluşturulmasını ve bu komisyon aracılığıyla geçmişteki husumetlerin ortadan kaldırılmasını ve halkların eşit kardeşliğinin tesisini, ülkenin evrensel değerler üzerinden gelişmesinin ana basamağı olarak görür ve bu durumu Türkiye halklarına taahhüt eder.

MADDE 5-Parti: Bütün dillere eşit mesafede durmayı, diller arası hiçbir ayrım yapmadan bütün dünya dillerine saygılı olmayı, kültürler ve anadiller arasında hakim ve hakem olarak kalmayı, eğitim ve öğretimde başta Zazaca dili olmak üzere Türkiye’de konuşulan bütün anadillerde zorunlu eğitim vermeyi, bütün dünya dillerinin-kültürlerinin koruyucusu olmayı taahhüt eder.

MADDE 6-Parti:Anadolu’nun kadim halklarından olan Zazalar’ın bu toprakların asli unsurlarından biri olduğunu, bu topraklarda yaşayan diğer halklar gibi dil, kültür ve yönetim açısından eşit vatandaş olması gerektiğini, Zazalar’ın ayrı bir halk olduğunu ve Zazaca’nın bağımsız, başlı başına bir dil olduğunu, başka bir halkın unsuru olmadığını ve herhangi bir dilin lehçesi olmadığını savunur.

MADDE 7- Parti: Mabetleriyle sınırlı kalmak ve ibadet masraflarını kendileri karşılamak koşuluyla bütün dinlere ve inançlara saygılıdır; isteyenin istediği dine inanmasında hiçbir sakınca görmez. Okullarda Milli Eğitim Bakanlığı idaresi ve denetiminde her inancın kendi ahlak bilgisi eğitimini almasını savunur.

MADDE 8-Parti: Diyanet işleri başkanlığı; özerk bir kurum olarak, tüm inançlara eşit mesafede, her inanç kendi içinde liyakat sistemiyle yetişecek eşit sayıda üyeden oluşturulan bir konsey tarafından sorumlu olarak, kendisine bağlı her inancın kendine has daireler tarafından anayasal ve uluslararası anlaşmaların çerçevesinde hareketle kendini geliştirmesi için ihtiyaca binayen gerekli çalışma yapma, ibadethane açma, din adamı yetiştirme, eğitim yapma hakkına sahip olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının bütün inanç kesimlerine eşit bir şekilde hizmet etmesi için bu yönde yeniden şekillenmesini, çeşitli inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadetlerini özgür bir şekilde icra edebilmeleri için bütün ibadethanelerin ( Cami, Cemevi Kilise, Sinagog) eşit statüde olmasını ve bütün din adamlarının da (İmam, Dede, Haham, Papaz) aynı özlük haklarına sahip olması gerektiğini savunur.

MADDE 9- Parti: Millet Meclisini bir israf merkezi olmaktan çıkarıp, siyasi partiler ve bireyler için yüzde on baraj sistemi kanun maddesini insan hakları evrensel beyannamesine aykırı bulduğumuzdan %1 seçim barajı olarak değiştirmeyi; halklar meclisinin oluşması için seçime girmiş bütün siyasi partilerin genel başkanları veya kendi parti organlarının demokratikçe seçim sonucunda alınan kararlarıyla istedikleri bir kişiyi meclise göndererek milletvekili yaparak TBMM halklar meclisinde görüşlerini beyan etmek insan hakları evrensel beyannamesine uygunluğundan seçim kanun maddelerinin değiştirilmesini taahhüt eder.

MADDE 10-Parti:Milletvekillerini meclis kürsüsü ve siyaset alanı haricindeki tüm davranışlarından sorumlu tutar ve hiçbir devlet görevlisine dokunulmazlık hakkı tanımaz.

MADDE 11-Parti: Milletvekillerinin emekli olabilmesi için en az 2 yıl değil en az 1 dönem milletvekilliği yapması gerektiğini savunur.

MADDE 12-Parti:Cumhurbaşkanı ve Bakanlar dahil hiçbir devlet yetkilisine ve kurumuna örtülü ödenek kullanma hakkı tanımaz. Siyaseti halkın paralarıyla yapılan elit bir meslek olmaktan çıkarır ve partiler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için seçime girmiş bütün partilere hazineden eşit bir şekilde yardım yapılmasını savunur (siyasi partilerin yaşamını Avrupa birliği kanunlarının standartlarında tutar)

MADDE 13-Parti:Devletin üst düzey yönetim kurumlarını Bakanlıklar dahil aynı alana inşa edilecek binalarda bir arada toplar ve devleti lüks israftan kurtarır. Cumhurbaşkanı dahil bütün devlet görevlilerine ithal olmayan Türkiye’de üretilen makam aracı zorunluluğu getirir ve devleti lüks israftan kurtarmayı taahhüt eder.

MADDE 14-Parti: Ekonomik model olarak Sosyal liberalizmi savunur. Sosyal liberalizm bireysel özgürlük ve sosyal adalet arasında denge kurmayı amaçlayan politik bir ideolojidir. Partimiz piyasa ekonomisi, sivil ve siyasi hak ile özgürlüklerin genişlemesini savunur. Ancak bunlara ek olarak Hükümetin meşru rolünün yoksulluk, sağlık ve eğitim gibi ekonomik ve sosyal konular olduğunu savunur. Partimiz sosyal liberalizmde toplumun iyiliğini bireyin özgürlüğü ile uyumlu görür. Sosyal liberal düşünceler ile partiler merkez olarak kabul edilir. Biz bir merkez partisiyiz.

MADDE 15-Parti:Piyasa ekonomisini savunur fakat üretim araçlarının sadece özel sektörün elinde değil devletin de elinde olması gerektiğini savunur. Liberal politika anlayışıyla özel sektörü destekler ve sosyal politika anlayışı ile devletin gerekli alanlarda üretimde bulunmasını savunur. Devlet hem piyasayı denetler hem de özel sektörün ulaşamadığı yatırım yapamadığı yerlerde yatırım yapar.

MADDE 16- Parti: Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yerinden yönetim anlayışını benimser ve Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Şartına koyduğu Çekinceleri kaldırmasını savunur. Etnik kökeni farklı olan halkların yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde Halk ile daha sağlıklı iletişim sağlamak için Vali, Kaymakam ve yardımcıları gibi üst düzey bürokratların Bu etnik kökenden olanların dillerini bilenlerden atanmasını savunur.

MADDE 17-Parti: Yeniden Kurmacılık sistemine göre Eğitim reformu yapılıp bütün anadillerde zorunlu eğitim olmasını, öğrencilerin yeteneklerine göre ve bütün sınavların kaldırılıp öğrencinin diploma notu ile bir üst kuruma yerleştirilmesini ve meslek ortaokullarının açılmasını savunur.

MADDE 18-Parti: Cinsiyetçi erkek egemen toplum yapısının evrilerek eşitliğin pratiğe geçmesini cinsiyet ayrımının olmaması gerektiğini savunur ve toplumun her katmanında ve iş hayatında karşı cinse mobbingi insanlık suçu sayar.

MADDE 19-Parti:Hayvancılık ve Tarım faaliyetleri partimizin en fazla üzerinde duracağı ekonomik alanlardan olacaktır. Özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Tarım ve Hayvancılık faaliyetlerinin modern araçlarla yapılması için gerekli altyapının kurulmasını savunur ve özel sektörü teşvik eder. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan halkımız genellikle geçimlerini Tarım ve Hayvancılıkla yaparlar. Bu yüzden bu bölgelerde modern çiftlikler kurulmasını ve Tarım arazilerinde sürekli üretimin olması için gerekli tedbirlerin alınmasını savunur. Dışa bağımlılığı azaltmak ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin tüketilmemesi adına yerli tohum üretimini ve kültür bitkilerinin dış ülkelere kaçırılmaması için korunmasını ve önlem alınmasını savunur.

MADDE 20-Parti:Doğal yaşamın korunması ve ekolojinin tahrip edilmemesi adına Hes projelerinin yerine yenilenebilir enerji çeşitliliğinin (Rüzgâr, Güneş vb.) artırılmasını savunur.

MADDE 21-Parti: Stratejik öneme sahip madenlerin sadece devlet tarafından çıkarılıp işlenmesini diğer madenlerin ise özel sektör tarafından çıkarılıp işlenmesini savunur.

MADDE 22-Parti:Bütün vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmetleri yapılması gerektiğini ve bu görevin devletin kendisine ait olduğunu, ülkemizin en ücra köşelerine kadar yani köylerde de sağlık hizmetlerinin yapılması için Sağlık Ocaklarının kurulmasını savunur.

MADDE 23-Parti:Dış politikanın barış ilkesi çerçevesinde yürütülmesini savunur. Partimiz bütün dünya halklarını eşit ve kardeş olarak görür. Yayılmacı bir politika yerine bütün halkların ve devletlerin yaşam haklarına ve alanlarına saygı gösterir. Avrupa Birliğine girmeyi ekonomik refah, özgürlük, temel hak ve hürriyetler, anadilde eğitim, yerinden yönetim ve yüksek yaşam standartları açısından gerekli görür. Türkiye’nin sorun, çatışma ve savaş koşullarının olduğu Ortadoğu ülkelerinde bu çatışma sürecinin yükselmesi için değil barış ve kardeşliğin gelmesi için politikalar uygulaması ve bu ülkelere model bir ülke olması gerektiğini savunur.

MADDE 24-Parti:Zaza Halkının değerleri olan Şex Said ve Sey Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanmasını, 1925 Şex Said olayının bütün yönleriyle bilinebilmesi için İstiklal mahkemeleri tutanaklarının açığa çıkartılmasını, 1937/38 Dersim olayının bütün yönleriyle aydınlanabilmesi için arşivlerin açılmasını, bu iki olay nedeniyle zarar gören Zaza Halkından Devletin özür dilemesini, Şex Said ve Sey Rızaya itibarlarının iade edilmesini ve tarihte kalan bu husumetlerin halklar arasında tekrar problem olmaması için gereken bütün tedbirlerin alınmasını savunur.

1 Yorum
  1. Kasim Hayman diyor

    Turkce Konusacaksin, Turkce yazacaksin, Turkce propaganda yapacaksin sonra da bunun adina zazaca diyeceksin sonrada bunun adina zaza partisi diyeceksin sonra bunun adina dilimiz diyeceksin bu basli basina bir Turk politikasi gudumlu dayatma.Kaldiki bunlarin bir tek zazaca yazdigini yada zazaca konsutugunu duyan gören oldumu varsada cok az onlarda örgutlu MHP li yada örgutlu BBP li Alperen Ocaklari ,Ulku Ocaklari uyeleridir. Ister Allah Rizasi deyin Ister Hak Xizir Rizasi deyin Ister Isanin Rizasi icin deyin bu olusumun saksafonunu calanlar agizlarindan bir gun biz Kudler kardesiz demislermidir varsayalimki bunlar Kurdlerden ayri bir ulus yada bunlarin dili kurdler den ayri bir dil olsun hic duydunuzmu agizlarinda biz zazalarda kurdlerle ayni kaderi ortakligini yasiyoruz duydunuzmu asla duyamazssiniz ve okuyamazssiniz. Ne diyorlar Gerekirse Turk bayragi icin öluruz gerekirse Sanli Turk bayragi icin canimizi kanimizi veririz sanal ortama bakin hepsinin profilinde Turk bayragi vardir Hizbullah bayraklari vardir Alperen ocaklarinin bayragi vardir. Ustune basa basa biz oguz boylarindan geliyoruz dediklerini duyacaksiniz. Inanki Zazalarin bir halk bir ulus oldugunu gösteren hic bir ulusal arguman göremezsiniz Bakiniz Bingölde ki bu zazacalik politikasini gudenlerin %90 ni Alperen yada Urku ocaklari uyesi olduklarini göreceksiniz yada Hizbullah gudumlu olduklarini göreceksinz Dersime Bakin hepsini Alevi inancindan olduklarini oguz boylarindan horasandan gelme öz ve öz Turk kökenli olduklarini duyacaksiniz. Özellikle Zazacilik politikasini yapan Dersimliler Turk olduklarini her ortamda dile getiriyorlar Bingöl, Elazig ,Urfa gibi sehirlerde yasiyanlarin %90 ni alperen urku ocaklari huzbullah gudumlu olduklarini cok net göreceksiniz. Kaldiki Seyh Saidi Zaza yaptilar bir defa Seyh said Zaza degildir Kurmanjdir bu da onlarin Dini motifleri kullanmasina bagliyabiliriz nasilki bir zamanlar her önune gelen Seyh saidin hareketini kendi ödev sayip ilerleyis gösterdiyse simdi zazacalik politikasi yurutenler de onlarda seyh saidi kullanmaya calisiyorlar onun icin her yerde seyh said ismini görebilirsiniz son zamanlarda Seyh saidi AKP sahiplendi buda herseyi acik net ortaya koyuyor. Siz bu zaza partisi politikasi ile ancak jendinizi kandirirsiniz Zaten konu ile ilgili VENG MA sitesi yöneticileri bu zaza partisi hakkindaki beyanlarini deklare etmislerdir Bos bir ceviz kabugundan öte birsey degil demislerdir. Ayrica ben VENGMA site yoneticilerin yerinde olsam böyle bir program onlara gönderilmis asla yayinlamazdim derhal siteden kaldirirdim.

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

nine + 7 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla