Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Ulusal Devlet

Medeni Ayhan / Bağımsız Kürdistan ve Kürdistanlı siyasal hareketler seküler ve demokratik olmak zorundadır. Bunun içinde bütün ulusal azınlıkların ayniyetlerini, dil ve kültürlerini, ana dillerinde eğitim haklarını anayasal güvenceye bağlarken, devletin içinde hiçbir dinsel inancın teşkilatına yer vermeden, bütün dinsel inançları eşit kabul ederek devletin dışında ibadet alan ve özgürlüklerinin eşit tarzda oluşturulmasını esas almak zorundayız.

Kürt veya başka bir etnik kökene dayanan ulusçuluk anlayışlarının diğer ulusal azınlıkların varlık ve haklarını red ve inkar ederek, baskı ve asimilasyon politikalarını dayatarak, gerici , anti demokratik ve ırkçı bir devlet kuruluşuna ve modeline götürdüğü aşikardır.

Hem bu niteliklerinden hem de sömürgeciliklerinin doğurduğu sonuçlarla İran Mola devletinin, Türk devletinin, Süriye Baas Devletinin ve Irak Baas devletinin faşist ve anti demokratik birer ulusal devlet modeli olduğu aşikardır.

Apo ve PKK sinin gözünü açtığı ve esas aldıkları, bilebildikleri tek devlet modeli bu yapılar olduğundan, bir taraftan bu devletleri daha da güçlendirerek yeni koşullarda sürdürmeyi esas alırken, diğer taraftan bu devletlerin temel hassasiyet ve istemleri Kürt ve Kürdistanlıların siyasal iktidardan(güç ve kurumlaşmadan) soyut kalması olduğundan, Apo ve PKK si Kürdistanlıların ve Kürdistan ülkesinin ihtiyaçları yerine, sömürgeci devletlerin kabul ve refenasları üzerinden siyaset yaptıklarından, kişisel ve örgütsel iktidarlarını çok büyük bir ihtirasla dayatırken, Kürdistan ulusunun tarihin en kadim halklarından olan, ancak bütün ulusların sıradan siyasal haklarından dahi yoksun olan bir halk olarak kalmasını da, Bu kininci anti devrimci-küçük burjuva anarşijan bir anlayış üzerinden savunmuş gibi görünseler de, asılında sömürgeci devletlerin istem ve ihtiyaçlarını dile getirmektedirler.

Apo nunu dile getirdiğini bir anlık dahi düşünmeden, her türlü araç ve gerekçeyle doğrulamaya koyulmak, anlamasalar da ezbere edindikleri cümle ve kavramlarla tekrar etmek ve bunları Kürdistan ulusuna bir “buluşmuş “ niteliğinde dayatmak, anlatmak, aldatmak PKK de kurulan sistemin özeliklerindendir.

PKK de kurulan sistemin pek çok özellikleri vardır, bu sistem ile bağımsızlık stratejisi temelinde demokratik cumhuriyetçi ve demokratik özerklikçi ideolojik politik çizgi ve Apo nun örgütteki stratejik lider olma kültü ile bunların bekçileri durumuna düşmüş Başkanlık konseyi üyeleri yönetimden tasfiye edilmeksizin, orta kademe kadrolar bağımsızlık stratejisi temelinde lider duruma gelmeksizin, PKK, Kürdistan a ve Kürdistan ulusuna zarar veren bir mekanizma olarak işleyecektir.

Kürdistan ulusal mücadelesinin ihtiyaçlarını tüketecektir. Çünkü Apo nun ve kendisini tekrar eden, aynı zamanda gerillaya tekrar ettiren Başkanlık Konseyindeki kadroların zihin ve mevcut anlayışlarında Kürdistan ulusu ve Kürdistan ülkesi yoktur. Zihin anlayış ve davranış ile tutumları itibariyle Türk ve Türkiyelidirler.

Sömürge olan ülkelerdeki bütün halkların, ülkelerinin yurtseverliği dışında mücadelede tutunabileceği herhangi duygu ve düşünceleri yoktur. Apo ve PKK si devrimci rol oynayan ülke yurtseverliğini ilk milliyetçilik diye kirletmeye çalışırlarken, Türkiyelilik üzerinden sömürge merkezinin yurtseverliğini aşılamaktadırlar.

Bu yolla sadece ülke yurtseverliği değil, Kürdistan ve Kürdistanlılık Kürdistan ulusunun altından çekilmekte, sömürgeci devletlere satılmaktadır. Apo ve PKK sinin ileri sürdüğü gibi, ulusal devletlerin dönemi bitmemiştir ve her ulusal devlet ile her türlü iktidar gerici, baskıcı ve yozlaştırıcı değildir. Ulusal devlet bir ulusun kendisini gerçekleştirmesinin, kurumsallaştırmasının sahnesi ve zeminidir.

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

5 × 2 =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla