Vengma, hiç bir partinin borazanı değildir. Hiç bir partinin düşmanı da değidir. Kürt partilerinin doğru politikalarını destekler, yanlış politikalarını eleştirerek yol göstermeye çalışır.

Şiddetin Anotomisi

MEHMET KORKMAZ – Fikret ZENGİN

Yirmi otuz yılı aşkın süredir Avrupa’dayım. Almanya’da 25 yıl Psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalıştım ve halen Zürih’te bu görevimi sürdürüyorum. Mesleki yaşamımda aklın ve hayalin zorladığı insan kişilikleriyle, hastalıkları ve kronik vakalarla karşılaştım, karşılaşıyorum. İnsanın ruh hali evrensel bir bütünlük taşısa da, sürgünün, “öteki”nin ve diasporanın halet-î ruhiyeti de farklıdır.

Bingöl’de doğup büyümenin ne demek olduğunu kaç kitaba sığdırabilirim acaba? Sonra 9 Eylül Tıp Fakültesi’nde okurken, Türkiye’nin siyasal, sosyal ve kültürel çatışmasını iyi analiz ettiğimizi sanıyorduk. Oysa, insanın mesleği, bilgi ve birikimi ne olursa olsun, farklı kültürlerle tanışmak ve yaşamak, her şeye çok boyutlu bir bakışı da öğretiyor. 

Uzaktan bakmanın gerçekliği daha görünür kıldığı su götürmez bir gerçek! Türkiye’nin içinde bulunduğu durum tam anlamıyla travmatik ve katastrofik bir durum maalesef! Filozofların deyimiyle, insan kendi yönetimine benzer, toplumların yapısı ve işleyişi neyse, insanların, kadınının, erkeğin ve çocukların ruhsal durumu da bu işleyişin ürünüdür; o ünlü deyimle, “insanın bilincini belirleyen toplumsal koşullardır.” Türkiye’nin bir asırlık demokrasi sancılarının ve savaş hallerinin ötesinde, insanların teyakkuz halinde olup, ötekileri linç ederken, kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddetinin boyutu oldukça ürkütücüdür! Bu son yıllarda özellikle Türkiye’de kadınlara karşı artan şiddet ve cinayetler bu yazıyı yazma zorunluluğunu doğurdu. Şüphesiz, bir toplumun gelişmişliği kadınların eğitim ve kültürel olarak seviyesiyle, özgürlüğüyle sıkı bir ilişkisi vardır.

Psikologlar ve psikiyatristler insanların ruhsal çöküşleriyle, travmalarıyla nasıl saldırgan hale geldiklerini ve beyinlerinde tam olarak ne olduğu ile ilgilenir. Saldırganlığın temel yapısında: eşitsizlik, hayal kırıklıkları, doyumsuzluk ve bastırılmış duygu ve düşüncelerimiz diye tanımlasak da , insan denen varlık o denli karmaşık ve nevrotik bir varlık olmanın yanı sıra, doğanın en güçlü “akıllı hayvanı” da denebilir. K. Lorenz’e göre saldırganlık, hem insanlarda hem de diğer canlılarda var olan hayatta kalma mücadelesinin doğuştan gelen içgüdüsünden kaynaklanmakta olduğunu söylüyor. Wahl ise saldırganlıkla birlikte saldırganlık potansiyelini, şiddeti, tarihsel ve kültürel olarak toplum ve devlet tarafından standartlaştırılan ve bağlama göre talep edilen, istenen, hoş görülen, dışlanan veya cezalandırılan (boksörlere karşı katiller; savunmaya karşı saldırganlık gibi) saldırganlığın alt kümesi olarak tanımlarken, şiddeti, genellikle hiyerarşilerin güç yapılarının içinde olduğuna dikkat çeker. Devlet- baba- erk şiddeti gibi…

Fiziksel, bireysel veya toplu şiddet kullanımı, bir dizi karmaşık nörobiyolojik ve psikososyal faktörlere dayanan ağırlıklı olarak erkeksi bir olgudur. Bu konu şu ana kadar psikiyatri literatüründe pek rol oynamadı, bu şaşırtıcıdır, ancak sonuçları da oldukça açıktır. Saldırganlık korku, depresyon veya öfori kadar temel bir insani duygudur. Önemli olan bu duygunu nasıl yönlendirilmesi ve kontrol edilmesidir.

Bauer, “Gini Endeksi”ni inceledi, karşılaştırdı. Zenginlik veya gelirin eşitsiz dağılımını gösteren her yıl 100.000 kişi başına düşen cinayet sayısıyla ilgili, sözde cinayet oranıyla ilgili verilerinde dağılım ne kadar eşitsizse cinayet oranının o kadar yüksek olduğuna dikkat çekti.

Bauer, eşitlikçi, eşitleyici bir beynimiz olmasının, onun komünist olduğu anlamına gelmediğini açıklarken, bir dereceye kadar eşitsizliğin tolere edilebileceğini; ancak belli bir sınırın ötesinde, kaynakların eşitsiz dağılımını büyük bir adaletsizlik olarak tanımlar. “Büyük refah karşısındaki aşırı yoksulluk, dışlanma ve adaletsizliğin ve bunun da kaçınılmaz sonucunun saldırganlık olduğunu belirtiyor. Sosyolojik anlamda, şiddet bir güç kaynağıdır, dolayısıyla aynı zamanda, sosyal güçsüzlük ve sosyal iktidarsızlığın da. Daha dar bir anlamda, genellikle gayri meşru bir zorlama uygulaması olarak anlaşılır: Üzerinde şiddet uygulanan kişinin iradesi göz ardı edilir veya kırılır. Bu, bir başkasına veya başkalarına fiziksel, duygusal psikolojik zarar veya tehditleriyle ilgilidir. Şiddet burada insanlar arasındaki etkileşim olarak iktidarla ilgili iletişimin nihai işlevsel etkinliği olarak vurgulanıyor.

Sosyolojinin klasiklerinden Max Weber’in ve onun iktidar teorisinin ötesine geçen Heinrich Popitz, 1986’da şiddeti, “insanların insanlar üzerindeki ölüm gücü” de dahil olmak üzere özel bir iktidar uygulama biçimi olarak tanımladı ve eylem sosyolojisi açısından bir “faşist” olarak tanımlanırken, Amerikalı fizyolog Walter Cannon, 1915’te “savaş ya da kaç” terimini ortaya attı.

İnsan saldırganlığı, ya diğer insanlara zarar vermek ya da hiyerarşik statülerini düşürmek amacıyla yapılan bir davranıştır. Duygusal ve araçsal saldırganlık arasında ayrım yapılabilir. İlk durumda saldırgan davranış, yaşanan fiziksel veya psikolojik acıya bir tepkidir, ikincisi ise rasyonel bir eylemdir, belirli bir hedefe ulaşmak için bir yöntemdir.

İnsan davranışıyla bağlantılı olarak, saldırganlık kendini sözlü (iftira, hakaret, suçlama), psikolojik (dışlama) veya insanlara, insan gruplarına ve eşyalara yönelik fiziksel saldırılarda mülke zarar verme veya – hayvanlar aleminde olduğu gibi – tehdit edici davranışlarda, kavgalarında” ve ritüelleştirilerek ifade edebilir. Öznenin yarattığı bir durumda hayal kırıklığı ortaya çıkar. İhtiyaçlarından birinin veya diğerinin karşılanması için bir tehdit olarak algılanan bu durum, kendisini hayal kırıklığı korku, kızgınlık ve hatta umutsuzluk gibi bir dizi duygusal süreçte gösterir.

Bu bağlamda, sosyalleşmenin birincil aracılarının, yani ebeveynlerin saldırgan davranışları çocukların yetiştirilmesi üzerindeki etkisine, öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Özellikle, ebeveynlerin davranışları bir saldırganlık örneğidir; saldırgan ebeveynlerin genellikle saldırgan çocukları olur. Yine bu model, bir kişinin çeşitli saldırgan tepkileri özümsemesinin bu tür davranışlar için doğrudan bir teşvik olduğunu iddia eder; gelecekte agresif eylemleri tekrarlamak için pekiştirme, aynı zamanda ortaya çıkan saldırganlık esastır. Dolaylı deneyim dahil olmak üzere agresif eylemlerdeki başarı, yani başkalarında cesaret verici saldırganlığı gözlemlemek. Sosyal teşvik ve ceza, saldırganlığı motive etmekle ilgilidir. Kendini terfi ettirme ve kendini cezalandırma, bir kişinin kendisi için belirlediği teşvik ve pekiştirmeyle teşvik edilen açık saldırganlık modelleridir.

Sosyolojik anlamda, şiddet bir güç kaynağıdır; dolayısıyla aynı zamanda sosyal güçsüzlük ve sosyal iktidarsızlığın da. Daha dar bir anlamda, genellikle gayri meşru bir zorlama uygulaması olarak anlaşılır: Üzerinde şiddet uygulanan kişinin iradesi göz ardı edilir veya kırılır. Bu başkasına veya başkalarına fiziksel veya duygusal ) zarar veya tehditler ile ilgilidir. Şiddet burada insanlar arasındaki etkileşim olarak iktidarla ilgili iletişimin nihai işlevsel etkinliği olarak anlaşılmaktadır. Saldırganlığın davranışta ifade edilip edilmeyeceği ve nasıl ifade edileceği büyük ölçüde ilgili sosyal normlara bağlıdır. Saldırganlık yalnızca belirli dış veya iç koşullar altında yıkıcı veya şiddetli hale gelir. İnsan saldırganlığı, ya diğer insanlara zarar vermek ya da hiyerarşik statülerini düşürmek amacıyla yapılan bir davranıştır. Duygusal ve araçsal saldırganlık arasında ayrım yapılabilir. İlk durumda saldırgan davranış, yaşanan fiziksel veya psikolojik acıya bir tepkidir, ikincisi ise rasyonel bir eylemdir, belirli bir hedefe ulaşmak için bir yöntemdir. 

Aile içi şiddet deneyimi:
Aile içi şiddet deneyimleri, şiddetin gelişmesi için doğrudan bir risk faktörüdür. Bu, ebeveynler hem de ailede yaşayan diğer yetişkinler çatışmalarını şiddetle çözdüğünde ve çocukların kendileri şiddet mağduru olduğunda geçerlidir.

Ailenin sosyal dezavantajı:

Ailenin ciddi sosyal dezavantajı şiddeti teşvik edebilir. Sosyal katılıma erişim şansının azalması ve bununla ilişkili düşük mali fırsatlar, örneğin markalı giysiler, cep telefonları ve diğer elektronik “medya” gibi statü sembolleri gibi gençlerin artan tüketici ihtiyaçları ile dengelenir.

Genel geliştirme sorunları:

Gelişimsel gecikmeler, kısmi performans bozuklukları, yetersiz duygusal gelişim, yetersiz hayal kırıklığı toleransı, başarısız kimlik arayışı, olumsuz grup deneyimleri, okul başarısızlıkları gibi genel gelişim sorunları, benzerleri, şiddet kullanma eğilimini olumsuz etkileyebilir.

Kötü gelecek beklentileri:

Toplumda maddi güvence ve sosyal tanınma sunan bir yer bulma şansı birçok genç için bozulmuştur. Düşük eğitim seviyesine sahip gençler özellikle risk altındadır.

Sosyalleşmede yönelim bozukluğu:
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusundaki yetersizliği veya yetersizliği de gençler arasında değer kaybına ve yönelim bozukluğuna yol açar. Ebeveynlerin veya diğer yasal vasilerin sınır belirlemesi, kontrolü ve güvenilirliği sadece zayıf bir şekilde geliştirilirse, çocukların şiddet içeren davranış riski de artar.

Yoğun medya kullanımı:

Medyada şiddetin giderek artan ve acımasız biçimde temsil edilmesi, ergenlerin şiddete alışmasına neden olabilir. Aynı zamanda bazılarını şiddete teşvik eder. Mağdurların gerçek yaralanmasını yaşamadan gençlerin kendilerinin sanal şiddet uyguladığı bilgisayar oyunları özellikle tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Şiddet içeren oyun riski, özellikle medya kullanımı belirli bir süreye yayıldığında ortaya çıkar. (Medya tüketimi ile şiddet arasındaki bağlantıya dair araştırma sonuçları kısmen çelişkilidir. Şimdiye kadar bildiklerimiz medyanın etkisi için de geçerlidir: Bir gencin hazır veya aktif olması için her zaman birden fazla risk faktörü olmalıdır.)

Berlin’deki Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Nöroloji Derneği’nin kongresinde”Nörobiyolojik açıdan saldırganlık ve dürtüsellik” sempozyumunun başlangıcında, Aachen’deki Üniversite Hastanesinden Ute Habel, “Dünya çapında her yıl 1.43 milyon insan şiddet sonucu ölüyor” açıklamasını yapmıştı.

Başarı stratejisi olarak şiddet.
Çocuk ya da ergen olarak, şiddetin hedeflerine ulaşmak için başarılı bir strateji olduğunu sık sık deneyimleyenler, bundan kısa süre sonra vazgeçmeyeceklerdir. Bireysel özellikler, saldırganlığı şiddetle takip etmede büyük bir etkiye sahiptir: Öğrenilmiş stratejiler, kültürel değerler ve başkalarına karşı tutumlar, aynı zamanda ilgili becerilerin genişliği ve risk alma istekliliği, düşük öz saygı veya dışa dönüklük gibi belirli kişilik özellikleri rol oynar.

Bu özellikler potansiyel olarak sinir bozucu veya kışkırtıcı gündelik durumlarla bir araya gelirse, önemli farklılıklar ortaya çıkar: Bir kişi için saldırgan olan şey, diğeri için sıradan olabilir.

Anonimlik saldırganlığı kolaylaştırır
Çevre ne kadar anonimse ve olası sonuçlar ne kadar azsa, saldırganlığın o kadar özgür olmasına izin verilir. Örneğin, karayolu trafiğini ele alalım: Burası zaman baskısı, anonimlik ve çok sayıda sinir bozucu veya kışkırtıcı durumun bir araya geldiği yerdir. 
Bir dereceye kadar saldırganlık mantıklı; kendini korumaya hizmet eder ve kişinin kendi istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmesine ve kendini ayırmasına yardımcı olur. Saldırganlık potansiyeli diğer insanlardan çok daha yüksek olan insanlar, planlı veya kontrolsüz şiddet patlakları nedeniyle suçlu olma riskini taşırlar.

Üç tür suçlu
Bremen Üniversitesi’nden beyin araştırmacısı ve 2011 yılına kadar Alman Ulusal Akademik Vakfı Başkanı Gerhard Roth, üç farklı tip arasında ayrım yapıyor. İlk grup, sosyalleşmelerinde şiddetin kendileri için başarılı olmaları için bir strateji olduğunu öğrenenlerdir.
İkinci grup: kendisini tehdit altında veya reddedilmiş hisseden ve dürtülerini kontrol etmekte çok zorlanan kişilerdir. Roth’a göre, tüm şiddet suçlularının yüzde 70’i bu kategoriye giriyor.
Üçüncü grup: sözde psikopatlar ve planlandıklarında şiddete başvururlar ve genellikle özellikle acımasız davranırlar. Diğerlerinden farklı olarak, bu insanlar şefkat ve empati hissetmezler – suçluluk duymazlar ve genellikle eylemlerinden pişman olmazlar. Bunlar sık sık suç işlerler. Benim böyle çok hastalarım vardı. Bunlardan biri 14 ve 36 yaşlar arasında sürekli seksüel, bedensel yaralamalar ve hırsızlık suçları işlemişti. Hayatı neredeyse cezaevinde geçmişti. Bu psikopatlarda süper ego ve ego çok zayıftır, buna karşılık dürtüleri çok güçlüdürler. Dürtülerini kontrol edemiyorlar. Bunların prefrontal korteksi diğer insanlara göre daha az gelişmiştir. 

Psikiyatrist ve psikoterapist olarak 25 yıl önce 2 yıl Almanya’nın Sachsen Anhalt ayeletinde adli bir psikiyatri kliniğinde çalıştım. Buradaki hastalarım psikolojik yönden hasta ve seksüel suç işleyen, şiddet, saldırganlık ve öldürme olaylarına katılan kişilerdi. Böylesi ağır hastalar, genel olarak psikiyatri kliniklerinde pek görülmez. Bunlardan üç kişi “Kanibal” yani insanı öldürüp, öldürdüğü kişinin etini yiyen kişilerdi. Bunlardan iki kişi öldürdükleriyle cinsel ilişkiye girmişlerdi. Bunlar arasında çok değişik tip insanlar vardı. Tecavüz edenler, kadınlarla ilişkiye girdikten sonra onları öldüren, çocuklara tecavüz edenler ve diğerleri. Hepsinin ortak özelliği; Seksüel suç işlemeleriydi.

Türkiye’de 50 yıl önce ile bugün arasında sosyal ve ekonomik olarak değişiklikler olmuştur. Tabii ki bu değişiklikler yaşanan sürecin sonucudur. Bu değişiklikleri daha tam hazm edilmemiştir. Türkiye’nin her bölgesi aynı değildir. Bu farklılıklar kır, kasaba ve şehirler arasında olduğu gibi, şehirlerdeki semtler arasında da farklılığını oluşturur, gecekondu ve şehirlerin ana merkezleri arasında gibi. Özellikle son 30-40 yıldan beri köylerden, kentlere büyük göçler olmuştur. Kendi köyündeki yaşamı şehirde bulamayan, ekonomik sıkıntılarla boğuşmanın, arzu ve isteklerine kavuşamayanların iç açıcı bir tablo sunmalarını, uyum içinde olmalarını beklemek gerçekçilik değildir. Buna karşılık kentsel yaşamada uyumsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik özgüvenleri zedelerken, hayal kırıklıkları, yaşama karşı isteksizlik, öfke ve intikam duyguları, kişileri her suçu işleyebilecek zemini hazırlıyor. Bunun yanında kadın ve erkek rolleri toplumda değişmeye başladı, her ne kadar kamusal alanda kadın gerçek anlamda hak ve özgürlüklerine kavuşmasalar da ekonomik bağımsızlığına kısmen kavuştu. Bu rol değişimi aynı zamanda aile içindeki yaşamı da etkilendi. Geleneksel ve dinsel kültürlerde erkeğe atfedilen roller devamlılığını ve etkisini sürdürüyor. Gelişen teknolojik çağla birlikte ülkeler arasındaki mesafe kalktı, kültürler birbirini derinden etkiliyor. Bu değişimin yüzeysel olması, tepeden inmesi toplumu çok çarpıklaştırıyor. Henüz cemaat kültüründen kurtulamayan, birey olmanın önemini bilmeyen ve bunu yaşayamayan toplumların, çelişkisi, sancısı ve öfkesi büyüktür. Kadını ikinci sınıf bir varlık ve malı olarak gören, eril zihniyet “erk” ini, erkekliğini korumak adına kadın katili olabiliyor.

Bunun yanında erkeğin aile içinde ayrı yetiştirilmesi, yani onun aile içinde ön planda olması, onun dediklerin yapılması, daha çok değer verilmesi gibi faktörlerle erkek aile içinde ve toplumda kendisine ayrı bir statüye sahip olduğunu algılıyor. Oysa eskiden erkeğe biçilen bu rollerin nedeni “Erkek oğlum kavgada da lazım tarlada da” zihniyetiydi. Bilginin ve kültürün artık büyük bir iktidar olduğu bu çağda, Ortadoğu toplumlarının değişip, dönüşmesi bir çok çatışkıyı ve yıkımı da beraberinde getiriyor. Bu rol değişimi ya da eşitliği erkeği derinden yaralıyor Söz sahibi kadının onu eleştirdiğini, ekonomik olarak ona bağlı olmadığını ve ondan ayrılmak istediğini görünce, göreceli güçlü olanın dünyası yıkılıyor, kendisinin işe yaramadığını, düşünüyor, bunu gurur kaybı ve hayal kırıklığı olarak algılıyor. Bu hayal kırıklığı şişirilmiş erkek egosunda kızgınlık ve öfke oluşturur. Buna hakim olamıyorsa saldırgan olur. Kırılan gururunu ve bozulan ruh durumunu geri kazanmak için şiddet uygular. Burada ayrıca nefret ve intikam duygularında saldırganlaşır, şiddeti erkeklik gururunu onarmanın en büyük silahı olarak görür. 

Olması gerekenler şunlardır:

Aile içinde kız erkek ayrımı yapılmamalı, kız ve erkek çocuklar eşit muamele yapılmalıdır. Erkekler, kadınların namus koruyucuları olmamalı, ailenin reisi de. Anne ve babalar erkek çocuklarına aile içinde özel bir durum yaratmamalıdırlar. Boş yere pohpohlama, hasta erkek çocuk yetiştirmenin ilk basamağıdır. Çocuklarına sınır göstermelidirler. Aile içi şiddetin olmadığını çocuklarına yaşatmalıdırlar. Aile içi problemlerini konuşarak ve anlaşma sağlayarak çözümü öğretmelidirler. Aile içinde, okulda ve toplumun diğer alanlarında saldırgan ve şiddet uygulan kişilerin cezalandırılmalıdır ki, çocuklar saldırganlığın ve şiddetin karşılığını olduğunu henüz küçük yaşta kavrayabilsinler. Ailede ve toplumun diğer alanlarında insanın her zaman isteğinin yerine getirilemeyeceğini öğrenmelidir. Hiç kimse kimsenin malı değildir ve başkasına tahakküm edemez atmosferini sağlanmalıdır. İnsan nasıl evleniyorsa, öyle de boşanabilmelidir. Hiçbir beraberlik hayatın sonuna kadar gider diye bir kural yoktur. Geleneksel toplumlarda da bunun ağır bir suç ya da ayıp olma düşüncesinin de çatırdamaya başlaması kaçınılmazdır.

Burada bir örnek vermek isterim: 

Almanya’da çalıştığım dönemde bir Türk hastamla psikoterapi yaparken, kendisine “Hayatınızı hiç bir zaman başkaları için zora sokmayınız.” demiştim. Bu kişi, eşinin kendisini patronuyla aldattığını ve cinsel ilişkiye girdiğini öğreniyor. Büyük kavga içindeyken, mutfağa gidip bıçağı alıyor ve onu öldürmek istiyor. O an benim ona söylediğim söz aklına geliyor. Bıçağı bırakıyor. Eşine evini terk etmesini söylüyor. Sonraki seanslarında, ona söylediğim sözleri anımsayıp büyük bir felaketten kurtulduğunu söyledi. Daha sonraki seanslarda kendi duygularını iyi bir şekilde kanalize etmeyi öğrendi ve iki çocuğunu yanına aldı ve onların daha iyi yetişmesi için elinden geleni yaptı. İnsan, genetik olarak ağır bir psikolojik hastalığı taşımıyorsa, doğanın en güçlü varlığı olarak, değişip, dönüşen bir varlıktır.

Diğer bir örnek ise, başka bir hastam Türkiye’de iken eşinin başka bir erkekle ilişkide olduğunu düşünüyor. Eşini takip ediyor. Adamla birlikteyken yakalıyor. Eşini bıçaklayarak öldürüyor. Sonra Almanya’ya kaçıyor. İki çocuğu vardı. Çocukları babalarını annelerin katili olarak görüyorlardı. Diğer taraftan babaları da ruh sağlığını kaybetmişti. Bana geldi. 4 yıl tedavisi sürdü. Bu kişi psikolojik olarak alt üst olmuştu. Eşler yanlış yapabilir, ne olursa olsun bu hiç kimseye kimseyi öldürme hakkı vermez. Kimsenin başkasını öldürme hakkı yoktur. Çok derin ruhsal hastalıklara, sonuçlara neden oluyor. Bunların tamiri bazen mümkün değildir ya da çok zordur. 

İyi ve sağlıklı insanlar, sağlıklı bireyler, eşitliğin, adaletin, eğitim ve kültürün gerçek anlamda yüksek olduğu, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, farklı kültürlere, dillere, dinlere, farklı tercihlere saygı duymayı öğrenmiş toplumlarda yetişir.

Kaynak: Artı Gerçek

* Dr. Fikret ZENGİN

1 Yorum
 1. Simko Engizek diyor

  Eline ve beynine sağlık.

  İyi ve sağlıklı insanlar, sağlıklı bireyler, eşitliğin, adaletin, eğitim ve kültürün gerçek anlamda yüksek olduğu, cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı, farklı kültürlere, dillere, dinlere, farklı tercihlere saygı duymayı öğrenmiş toplumlarda yetişir.”

  Bunun adı maalesef Ütopya-Ütopya (Hayali Düşünme) İdealist ve gerçek insanların kaderi!!!Dava ve inanç uğruna ölür, haram lokma yemez!!!

  Aldous Huxley’in sözü:

  Kim ki insanları düşünmeye teşvik ediyorsa, onu severler.
  Fakat kim ki gerçekten insanları düşünmeye yöneltiyorsa, ona kin ve nefret ile bakarlar.”

  Sağlıklı ve güzeldolu bir toplumu yaşatmak için, toplumun ezici çoğunu ikna etmen lazım.Kime inanırlar, kime güvenirler?
  Mert ve Dürüst insanlara!!!

  Liderlik yapacak Canlara!!!

  Kürdistan’da maziye’de böyle Pir’ler vardı!!!

  Nerede şimdi o canlar, o babalar???

  Hepsi kara toprak’da!!!

  Kimler kaldı Kürdistan’da???

  Çakal ve İblisler-yani Yezidler!!!

  Avrupa’da Kürdler full!Ne durumda?
  Rumen çingene’den beter durumda!!!

  Kadına, Ana’ya, Bacı’ya bakışı ve davranışı???

  0,0000-Öcalan gibi kadına mal gibi bakıyor.

  İstisnalar ve güzel örnekler var!!!

  Kim???

  Mesela Ape Selim ve Dayika Aysel!!!

  Kürdistan aslında canları ve insanları ile güzel bir toplumsal örnek, fakat o bahçeyi de viran ettiler!!!

Yorum Yazın

E-posta hesabınızı yayınlanmıyoruz

four − three =

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için çerezler kullanıyoruz. Sorun yok, rahat olun. Size özel herhangi bir bilgiyi yayınlamıyor ya da paylaşmıyoruz. Anladım, sorun yok Daha Fazla